РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ПРАВИЛА

ИГРАТА „The Royale Clash – Bulgaria“ се организира и провежда от “КИЙ ИВЕНТС ЕНД КОМУНИКЕЙШЪН” ООД, гр. София, 1000, бул. „Цар Освободител“ 20 (Организаторът). Участниците в ИГРАТА са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на ИГРАТА. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на ИГРАТА на Интернет адрес www.clashroyale.bg. Организаторът на ИГРАТА си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес www.clashroyale.bg.

РАЗДЕЛ 2: ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА

Играта се организира в София, Република България и провежда в Интер Експо Център, София.

РАЗДЕЛ 3: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

Играта се провежда в периода 25.05.2017 г. – 10.09.2017  г. (Период на Играта).

РАЗДЕЛ 4: ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Играта има право да участва всеки регистрирал се за участие в Играта на тази интернет страница, който е запознат с правилата на Clash Royale, закупил е билет за събитието Aniventure Comic Con и има регистрирано потребителско име (никнейм) в Clash Royale, с изключение на служителите на Организатора („Участници”). Участието на лица под 18-годишна възраст изисква присъствието на родител/настойник според официалните правила на Supercell при наличен паричен награден фонд – и участникът, и родителят/настойникът трябва да имат закупен билет за Aniventure Comic Con. Изключение са участници под 7-годишна възраст, при които е необходимо само родителят/настойникът да има закупен билет.

РАЗДЕЛ 5: РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Желаещите да участват в ИГРАТА е задължително предварително да се регистрират онлайн, предоставяйки три имена, телефон, имейл, индивидуален код на билета си (примерен код: 03409953 BG или 33AX3B33) за Aniventure Comic Con, както и своя псевдоним (никнейм) и съответното достигнато  ниво в “Clash Royale”. Регистрацията се провежда онлайн чрез формуляр на този адрес. Не се допускат участници, чиито имена в Clash Royale съдържат нецензурни думи и фрази. На желаещите да участват, чиито имена може да се считат за нецензурни, се препоръчва да променят името си (играта допуска една промяна на име), преди да се регистрират.

След извършване на регистрацията в Играта, участникът не може да променя въведената от него информация.

РАЗДЕЛ 6: ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИР

Турнирът се провежда в течение на двата дни на Aniventure Comic Con на територията на събитието в Интер Експо Център, София. Механиката за прогрес в турнира е вградената в Clash Royale система за турнири (tournaments), която изисква 9-о или по-високо ниво (level) в играта.

РАЗДЕЛ 7: НАГРАДИ

С регистрацията си за турнира, на първите 300 валидно регистрирали се участници се гарантира ваучер (gift card) за съответния мобилен магазин на стойност, отговаряща на цената на 500 диаманта (gems) в Clash Royale. За да получат своите ваучери, участниците трябва да отговорят на специално изпратен до тях имейл до 1 месец от изпращането му.

Наградите за първо, второ, трето и четвърто място са на обща стойност 2000 лв. и са разпредели по следния начин:

  • 1-во място: 1000 лв.
  • 2-ро място: 500 лв.
  • 3-то място: 350 лв.
  • 4-то място: 150 лв.

РАЗДЕЛ 8: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

За валидна регистрация в ИГРАТА следва да се въведат следните лични данни: три имена, телефон, имейл и уникален код от закупен билет за Aniventure Comic Con, както и съответните псевдоним (никнейм), ниво и арена в “Clash Royale”.

С факта на регистрацията си за участие в кампанията, всеки участник се съгласява изцяло с настоящите условия и правила, декларира, че е предоставил доброволно съответните данни и информация, в това число личните си данни, и дава изричното си съгласие същите да бъдат използвани, обработвани и съхранявани от Организатора, включително да получава съобщения и имейли за целите на настоящата кампания, в това число за предоставяне на спечелена награда и уточняване на детайли в тази връзка.

С приемане на условията за участие в кампанията, участниците се съгласяват, че техните имена, други лични данни, техните образи, гласове и други индивидуализиращи белези, биха могли да станат публични и да бъдат публикувани/ използвани от Организатора, в това число за целите на посочването на участниците като в интернет страници, аудио, видео или печатни материали, като Организаторът не дължи допълнително заплащане на участниците за целта. В противен случай Организаторът си запазва правото да откаже предоставянето на наградата на съответния участник.

Всеки участник, спечелил награда, се съгласява да бъде фотографиран, видеозаснеман, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии, интернет страницата на Организатора, социални мрежи и др., в това число с посочване на имената му и/или профила му във Facebook, като печеливш в кампанията без каквото и да било допълнително заплащане от страна на Организатора. В противен случай Организаторът може да откаже предоставянето на наградата на съответния участник.

Организаторът се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в кампанията да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на потребителите само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

РАЗДЕЛ 9: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всички спорове между Организатора и Участниците в Играта се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентния български съд на територията на Република България.